รับใบรับรอง SSL ฟรีจาก Amazon Web Service

0
48
  1. Get started

2. Request a certificatee

Click Next

นำ dns ไประบุใน Route53

ระบุ Name: เลือก Type = CNAME
ระบุข้อมูล Value:
Click Create