APLICATIONS

วิธีการ Update WordPress ให้เป็น version ล่าสุด

ก่อนการ Update Wordpress อย่าลืม Backup ข้อมูลก่อนเสมอ ** วิธีที่ 1 update ผ่าน dashboard --ไปที่เมนู dashboard -->Updates

HOT NEWS